קרן נאמנות

קרן נאמנות מהווה מקור השקעה רחב בעולם הבורסה וניירות הערך. בקרן זו השקעה משותפת של משקיעים השואפים לתשואה רחבה בתוך הקרן.


סקירה אודות נושא קרן נאמנות ניתן להבחין שקיימים סוגים שונים של קרנות נאמנות עליהם נלמד במאמר זה.

קרן נאמנות סגורה

זו מגבילה את הציבור במספר מוגבל של יחידות. במקרה שמכסת היחידות מתמלאת אין היא רשאית להנפיק יחידות חדשות. באפשרות מנהל קרן נאמנות סגורה למכור יחידות במידה וקיימים פדיונות בקרן. הזכות לפדיון היחידות אינו אוטומטי אלא קורה רק במועד פירוק קרן הנאמנות.

קרן נאמנות פתוחה

קרן נאמנות זו מנפיקה מספר לא מוגבל של יחידות או מאפשרת הגבלה מקסימלית של יחידות. קיימת אף יכולת פדיון בכל עת והיחידות עצמן אינן נסחרות בבורסה. נחשבת לצורת קרן הנאמנות המקובלת ביותר בישראל.

קרן נאמנות ייחודית

מדובר בקרן נאמנות סגורה ובכך ביכולתה להנפיק מספר מוגבל של יחידות השתתפות. בקרן זו ניתן להשקיע חלק מנכסיה בניירות ערך שלא נסחרים בבורסה. כמו כן, קרן זו מאפשרת השקעות בקרנות גידור היקרות שלהן סיכון גבוה.

קרן נאמנות צבירה

קרן זו אינה מחלקת את רווחיה אלא משקיעה אותם בנכסים נוספים. לקרן נאמנות זו שווי כללי גבוה יותר מתוך הכספים הרבים הנצברים בה. הפסדים בקרן נאמנות זו, מצד שני, עלולות להביא באופן טבעי לאיבוד רווחים גדולים.

קרן נאמנות מתמחה

קרן נאמנות מתמחה תחשב לכזו באם היא משקיעה לפחות 75% באותו אפיק השקעה וזאת לאורך חצי שנה אחורה. ביכולתה של קרן זו להעניק למשקיעיה תשואה גבוהה בתחום בו היא מתמחה והיא מכוונת את משאביה והידע הרב שלה לאותו תחום.

קרן נאמנות גמישה

בקרן נאמנות זו קיימת הצהרה מידי שנה של מנהל הקרן אודות מדיניות ההשקעה של הקרן, בה יוצגו אפיקי השקעה עתידיים, שיעור ההשקעה בהם ועוד. בקרן זו מקבלים המשקיעים תשקיף מה ייעשה עם כספם לאורך השנה. המטרה הבולטת בקרן זו היא בהשגת תשואות גבוהות מכל אפיק המסוגל להעניק זאת.

קרן נאמנות מחקה

כאן מדובר בקרן נאמנות אשר תתאפיין ותהיה דומה למדד מסוים (מחקה אותו). לפיכך, בקרן זו לפחות 90% מנכסיה, אם לא יותר, יהיו מושקעים באותו מדד. גם בקרן זו אין חלוקת דיבידנדים אלא השקעה בתוך הקרן עצמה. בקרן זו, בשל השקעתה במדד מסוים, תקיים מסחר במועד מסוים במשך היום ולא מעבר.

קרן נאמנות שקלית

קרן נאמנות זו אינה מתחייבת להשקעות הצמודות לממד או מטבע מסוים. השקעותיה הן בישראל וכוללות תוספות של כסף מזומן ופיקדונות ומכאן שמה.

קרן נאמנות כספית

מדובר על קרן נאמנות קצרת מועד שקיימת עד ל-90 יום. זו מאפשרת השקעה מהירה וסולידית בעבור תשואה גבוהה. בקרן זו סיכון נמוך לעומת קרנות נאמנות אחרות. השקעותיה יציבות וסולידיות בשל כך שמשקיעה היא בניירות ערך לא סחירות, מטבעות חוץ בעלות דירוג נמוך, מזומנים, פיקדונות ותוכניות מלווה קצרות מועד.

קרן נאמנות פטורה

כאן מדובר בקרן נאמנות פטורת מס והמשקיעים הם אלו המתחלקים בהוצאה זו. תשלומי המס נעשים במהלך פדיונה של הקרן.

קרן נאמנות חייבת

לקרן נאמנות זו המס מוטל בצורה ישירה על הנכסים שבה. מכיוון שבקרן זו המס מוטל מראש על נכסים קיימים, רווחי הקרן, הדיבידנדים והפדיונות שלה יהיו הן פטורות ממס ובכך זוכים המשקיעים לרווחים נקיים.