קרן השתלמות למשפטנים

כיום קיימות מספר רב של קרנות השתלמות בעבור ציבור רחב של עובדים במגוון תחומים, כמו למשל קרנות השתלמות לאקדמאים, מהנדסים, עובדי מדינה, ארגון המורים ועוד. בעבור כל אלו קיימים סייגים ומאפיינים שונים המותאמים לאופי מחזיקי הקרן.


קרן השתלמות למשפטנים מהווה בעצם קופת גמל וזאת על פי תקנות מס הכנסה. קרן השתלמות למשפטנים זו מפוקחת ומבוקרת על ידי אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות.

קרן השתלמות למשפטנים הוקמה במסגרת הסכם קיבוצי בעבור מעסיקים ציבוריים בשנת 1971. הקרן היא כמובן סקטוריאלית ומיועדת לשכירים שהם חלק מאיגוד המשפטנים. קרן זו מאוגדת כחברה ממשלתית ומכך כפופה היא להוראות חוק החברות הממשלתיות שיוסד 4 שנים אחרי ב-1975.

בקרן השתלמות למשפטנים מחזיקים מחצית בידי המדינה ומחצית בידי ההסתדרות, איגוד המשפטנים וארגון הפרקליטים. איגוד המשפטנים הוקם בשנת 1965 והוגדר בזמנו כ"הסתדרות מקצועית ארצית". איגוד זה נכון לטפל בתנאי העבודה והשכר של עורכי דין בתחומים הרחבים בהם הם פועלים, כמו שירות המדינה, השלטון המקומי, חברות ותאגידים ממשלתיים, מוסדות לאומיים ועוד. ארגון הפרקליטים הינו כוח נוסף אשר פועל בעבור ציבור הפרקליטים בעבור תנאי עבודה, שכר, הסכמים קיבוציים ועוד. בדירקטוריון קרן השתלמות זו יושבים כעשרה חברים, כשחמישה מהם התמנו על ידי המדינה. לאיגוד המשפטנים כארבעה נציגים בדירקטוריון והנציג הנוסף הוא מטעם ארגון הפרקליטים.

שיעור ההפרשות בקרן השתלמות למשפטנים המרביים הם עד 10%. עד כ-2.5% הפרשה מותרת של העובד ועד 7.5% הפרשה מרבית של המעביד. כספים אלו מופרשים בעבור מטרת השתלמויות או לחסכון מצטבר בעבור השקעות עתידיות.

קרן השתלמות למשפטנים התקשרה עם בנק הפועלים והיא מוגדרת כ"מנהל עסקים". בנק הפועלים משקיע את הכספים בקרן ומנהל את חשבונותיהם האישיים של העמיתים בו בהתאם לתקנות הקרן, הוראות הדירקטוריון והכול כמובן בכפוף לתקנות מס הכנסה המוכרות בחוק.

כיום, רבים מעורכי הדין המגיעים לעסוק בתחום, סביר ויכירו מקרוב את המערכות הפועלות למען זכויותיהם וכאלו ששומרות עליהם, כשבין היתר יוצע להם להכיר מקרוב את קרן השתלמות למשפטנים. מעבר לכדאיות קרן זו יש וכדאי מבחינתם לשמוע על אפיקי השקעה נוספים להם יוכלו להיחשף ולהכיר במסגרתה של קרן ONE.